Kissan SMS
 
संपर्क
पदनाम नाव दूरध्वनी क्रमांक मोबाइल नंबर ई-मेल
DesignationNamePHNNoMobileNoEmail
प्रकल्प संचालक आत्मा श्री भाऊसाहेब बऱ्हाटे 0241-2430551 9423788600 atma.nagar@gmail.com
उपप्रकल्प संचालक आत्मा -१ श्री. एस ई जगताप 02412430551 9404953173 atma.nagar@gmail.com
उपप्रकल्प संचालक आत्मा -२ श्री. ए पी गवळी 02412430551 9420279060 atma.nagar@gmail.com
संगणक अज्ञावली रूपरेशक Miss. Prerana Vijay Nimbalkar 7875814004 atma.nagar@gmail.com
लेखा-नि-लिपिक Shri Bachha 7757020804 atma.nagar@gmail.com